Fraude protocol en anti- corruptiebeleid

Fraude

Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds dezelfde: mensen (of organisaties) eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waar ze geen recht op hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan. Ze doen dat door bijvoorbeeld projecten niet uit te voeren maar wel te verklaren dat ze zijn uitgevoerd, door kostenposten op te voeren terwijl die kosten niet zijn gemaakt of geld dat bestemd was voor Stichting Christian Childcare Programme Nederland (verder te noemen: CCP) niet aan CCP af te dragen. Daardoor benadelen ze CCP in haar doelstellingen.
Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat echter om zaken die doorgaans met de term fraude worden aangeduid, waarbij kan worden gedacht aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering.

(Bijbelse) visie op fraude

Het zijn van goede rentmeesters ervaren we als CCP als een kostbare opdracht. We krijgen middelen ter beschikking om onze doelstellingen uit te voeren. Fraude is daarom veel verstrekkender dan het misbruik van middelen. Het beschaamt niet alleen het vertrouwen van onze donateurs, maar beschadigt ook het beeld dat we geven als onderdeel van het koninkrijk van God.

Globale beschrijving interne controle

De administratie van CCP wordt gecontroleerd door minimaal 1 externe en 1 bestuurslid, niet zijnde de penningmeester. Zij controleren eenmaal per jaar de werkzaamheden van de administrateurs van CCP. De interne procedure met betrekking tot betalingen is in twee stappen gesplitst.
1) De factuur wordt gecontroleerd en ingediend via een van de leden van het dagelijks bestuur.
2) De verwerking van de factuur, tweede paar ogen en de betaling gebeurt door de financiele medewerker van CCP.

Hoe te handelen bij vermoeden van fraude

Bij het vermoeden van fraude start een intern onderzoek. De onderliggende stukken worden opgevraagd en beoordeeld. Een externe accountant wordt hierbij zo nodig betrokken. Van alle stappen die worden genomen doet het bestuur verslag in de vergadering van algemeen en dagelijks bestuur.

Meldpunt bijvoorbeeld bestuur of vertrouwenspersoon

Als beleid wordt als meldpunt het bestuur aangewezen. Fraude kan gemeld worden bij een of meerdere bestuursleden.

Disciplinaire maatregelen tegen betrokkenen

Indien fraude wordt geconstateerd, wordt door het bestuur de definitieve reactie en maatregel vastgesteld. Als er fraude wordt geconstateerd volgt minimaal een berisping. Van stafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast zal CCP het verduisterde bedrag vermeerderd met gemaakte kosten verhalen op de frauderende partij.

Melding aan donoren, communicatie bij geconstateerde fraude

Indien er sprake is van fraude zal dit door middel van een brief aan de achterban/donateurs worden gemeld. Ook wordt dit gemeld in het jaarverslag.

Bekendheid bij bestuur en achterban

Het fraudeprotocol wordt gepubliceerd op de internetsite van CCP. Daarnaast wordt het fraudeprotocol aan alle bestuursleden van CCP toegezonden.

De partnerorganisatie in Uganda, CCP Uganda

CCP Uganda is een zelfstandige organisatie, die sinds januari 2018 niet meer onder de zeggenschap van het Nederlandse bestuur valt. Om mogelijke fraude en corruptie in het Zuiden te voorkomen en bestrijden, zijn de volgende maatregelen genomen:

  • CCP Uganda valt onder een onbezoldigd lokaal bestuur dat bestaat uit mensen van verschillende etnische groepen, kerken en beroepen. De staf legt verantwoording af aan het bestuur.
  • Kasopnamen kunnen alleen gebeuren door handtekening van een staflid en een bestuurslid.
  • De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door een professionele externe auditor.
  • Minimaal eenmaal per jaar vindt een bezoek plaats door een vertegenwoordiging van het Nederlandse bestuur om alle projecten te evalueren en de besteding van de fondsen met eigen ogen te controleren.

Anticorruptiebeleid

Het bestuur of de medewerkers van het bestuur van CCP zal niet deelnemen aan omkoping, zowel rechtstreeks of via een derde partij.
Er worden nooit ongepaste betalingen uitgevoerd. We proberen nooit een persoon of lokale/buitenlandse functionaris ertoe te bewegen om illegaal of ongepast te handelen.
CCP biedt, of geeft, nooit een geschenk of blijk van gastvrijheid aan een openbare werknemer, overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger wanneer er enige verwachting of implicatie is voor een wedergunst en we accepteren nooit een geschenk van een relatie wanneer er enige suggestie is dat een wedergunst wordt verwacht of geimpliceerd;
We zullen nooit een ander persoon ertoe aanzetten of helpen om een toepasselijke wet of wetgeving te overtreden.

26 september 2019