Jaarverslag 2007 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.2. Inleiding

Het jaar 2007 stond hoofdzakelijk in het teken van de bouw van het meisjes internaat en het indienen van projectaanvragen voor nieuwe lokalen op het hoofdgebouw en werkplaatsen bij de Technische School. Ook werd weer een bezoek gebracht aan Uganda door een aantal bestuursleden.

 

 

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2007

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2007 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Annelies van der Maarl

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 

 

4. Activiteiten

Bovenste foto: aanleg fundamenten hostel
Onderste foto: het hostel is klaar om geopend te worden!

   4.1. Bouw hostel voor meisjes

Met de bouw van het hostel voor meisjes, waarvoor in 2006 fondsen zijn gezocht, is dit jaar begonnen. Het hostel (internaat) voor meisjes werd gebouwd naast één van de twee scholen van CCP.

Hierdoor kunnen meisjes die ver buiten de stad wonen toch een opleiding volgen op de school van CCP. De hostels in de stad hebben vaak een lage morele standaard waardoor er voor de meisjes geen veilige omgeving is. CCP heeft daarom een hostel neergezet waar de meisjes kunnen verblijven onder toezicht van een betrouwbare staf tegen een redelijke prijs.

Het aantal studenten op de twee nieuwe scholen voor beroepsonderwijs van CCP ligt in 2007 rond de 750. Bijna tweederde van de studenten zijn meisjes.

Het meisjeshostel werd tijdens het bezoek van onze bestuursleden in november 2007 officieel geopend door Anneke Luyt van de Hans van Bokkem Foundation. Het hostel kon worden gerealiseerd doordat de bijdrage van de Hans van Bokkem Foundation verdubbeld werd door Impulsis.


   4.2. Uitbreiding scholen


In 2007 is hard gewerkt aan een projectaanvraag voor de uitbreiding van één van de twee scholen voor beroepsonderwijs. Het is de bedoeling om in de stad (het ‘hoofdgebouw’) op de eerste verdieping drie nieuwe lokalen bij te bouwen.

 

 

 

  

5. Financiën

   5.1. Nederland

Het jaar 2007 was een financieel gezond jaar. De sponsorgelden, giften en donaties brachten meer op dan was begroot, waardoor wij meer geld naar Uganda hebben kunnen sturen. Uit eigen fondsenwerving kwam er € 113.669 binnen. Dit is €191 meer dan in 2006.

Ook de kosten die we in Nederland moeten maken hebben wij wederom weten te beperken en waren minder dan 1% van de inkomsten.
Reizen van bestuursleden naar Uganda worden niet uit CCP-middelen gefinancierd. Tegenvaller was dat de bouw van het meisjeshostel duurder was dan wij hadden begroot en dat de inkomsten van het schoolgeld in Uganda tegenvielen.

Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag over 2007.

CCP heeft bevestiging van de Belastingdienst ontvangen dat we aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is belangrijk voor de fiscale aftrekbaarheid van giften.

   5.2 Uganda

De teruglopende schoolfees in Uganda baarden zorgen. Reden hiervoor zijn de verminderde aanmeldingen (1e hausse van nieuwe leerlingen is voorbij, het aantal is gestabiliseerd). Verder is 80% van de leerlingen niet in staat op tijd de fees te voldoen, om economische redenen. Uiteindelijk kan slechts 70% van de fees geïncasseerd worden. Het dilemma is dat het een christelijke, laagdrempelige school is die niet het doel heeft om zoveel mogelijk inkomsten te genereren, maar om het onderwijs juist voor de onderkant van de maatschappij te ontsluiten. Maar wanneer niet strikt genoeg wordt omgegaan met betalingen heeft dit een versterkend effect.
Als oplossing voor de teruglopende fees is Impulsis gevraagd de kinderen van gezinnen met lage inkomens te sponsoren.

 

  

6. Communicatie

In 2007 zijn 2 nieuwsbrieven verzonden naar alle sponsors, in mei en oktober. Gemiddeld ontvangt een sponsor 2 brieven van zijn sponsorkind per jaar. Twee CCP vrijwilligers hebben – in Ugandese jurk - op een goede doelen markt in de Gereformeerd Kerk in Bleiswijk gestaan. Zij mochten iets vertellen over het werk van CCP. Er trad een Ugandees kinderkoor op. Twee professioneel ogende banners zijn aangeschaft om CCP goed te kunnen promoten.

 

7. Sponsoradministratie

In december 2007 waren ca. 260 kinderen opgenomen in het sponsorprogramma.Sinds oktober 2007 heeft CCP, naast Nederlandse en Ugandese, nu ook Canadese sponsors. Een Canadese kennis van de directeur in Uganda heeft dit opgestart. Er werden in 2007 zes kinderen vanuit Canada via Nederland gesponsord en naar verwachting zal dit aantal uitbreiden.


8. Projecten

   8.1 Farming & feeding

Het project farming & feeding, waarbij leerlingen zelf voedsel verbouwen op een stuk land van CCP, heeft prioriteit ivm de beëindiging van het World Food Programme. Via dit programma kregen de kinderen 1 maaltijd per dag. In 2007 is gezocht naar een sponsor voor de aankoop van het stuk grond voor het verbouwen van voedsel.


   8.2 Computers en gereedschap

Een grote lading met gedoneerde computers en gereedschap voor de school is naar Uganda verscheept. De computers werden gratis ter beschikking gesteld en ook het luchttransport werd door een expediteur gesponsord.


   8.3 Kinderkamp

Het jaarlijkse kinderkamp was gepland in december 2007. Vanwege de uitbraak van de gevaarlijke ziekte ebola in december werd het kamp uitgesteld naar 5 tot 21 januari 2008. Er waren 170 kinderen van alle leeftijden die samen als één grote familie een kleine week doorbrachten op het terrein van een meisjesschool. Het thema dit jaar was : “Het belang van hard werken”. (2 Thess.3:6-11). Werk is niet iets vervelends maar een mogelijkheid om God en je naaste te dienen en om in je eigen onderhoud te voorzien. Het thema werd uitgewerkt in verhalen, studies, workshops, muziek en drama. Dit alles met de hulp van Ugandese mensen van Scripture Union.

Nieuw dit jaar was een grondige medische controle door een arts, die elk kind kreeg. Dit kon dankzij een speciale gift van een Nederlandse apotheek. Iedereen kreeg een wormbehandeling en na de controle moesten 30 (!) kinderen meer medische zorg hebben en werden doorverwezen.
Zondag, de laatste dag, werden de kerstcadeaus uitgedeeld (matrassen) en kregen de kinderen die afgestudeerd waren hun ‘sent-off package’.

Het kamp was gesponsord door de Hervormde Gemeente Hillegersberg en Impulsis (verdubbelingsactie).


   8.4 Kerstgift

Alle sponsorkinderen ontvingen in 2007 een matras.


9. Bezoek aan Uganda

In oktober/november 2007 brachten bestuursleden en vrijwilligers Fred en Lyda Meijer, Harald en Margriet Mikkelsen en Corrie de Groot een bezoek aan Uganda. Zij woonden daar de diplomering bij van enkele honderden studenten.

Fred en Harald hebben met de Ugandese Programme Director, James Kidulu, de lopende zaken doorgesproken en vergaderd met de staf en het Internationale Partnership Board.

Corrie, Lyda en Margriet bezochten vele sponsorkinderen en overhandigden de cadeautjes die de sponsors hadden meegegeven of die zij zelf hadden gekocht. Ze brachten daarover verslag uit aan de sponsorouders. Dit persoonlijke contact en de terugkoppeling werd zeer gewaardeerd door de sponsors.


Anneke Luijt opende het meisjeshostel tijdens een officiële en feestelijke plechtigheid. Namens de Hans van Bokkem foundation overhandigde zij aan alle gediplomeerde studenten van de technische school een gereedschapspakket.