FINANCIËN 2006

Nadat onze stichting jarenlang te maken heeft gehad met te krappe financiële middelen, zijn wij blij u te kunnen melden dat we 2006 konden afsluiten met een gezonde financiële positie. Zo is ons bijvoorbeeld een lening kwijtgescholden, en waren er enkele financiële meevallers in de vorm van opbrengsten uit fondsenwerving. Verder hebben wij enkele grote lijfrenteschenkingen ontvangen en bovendien zagen wij via Impulsis (Edukans/Kerk in actie/Icco) een aantal van onze actieresultaten verdubbeld. Wij zijn hier zeer dankbaar voor en ook voor de vele overige donaties die wij hebben ontvangen.
In Uganda moet aan het begin van het haar het schoolgeld worden betaald, waardoor de druk op de ‘cash-flow’ altijd aan het begin van het jaar ligt. Dankzij het overschot van 2006 kunnen wij nu, en dat is eigenlijk voor het eerst, direct voldoen aan de begroting in Uganda. Tevens wordt de begroting een stukje verruimd en dat is goed nieuws voor de kinderen.

In het kort de cijfers van 2006:
Uit eigen fondsenwerving kwam er € 113.478 binnen. Door acties van derden, met name via Impulsis werd er € 71.843 bijeengebracht. Dit geld is grotendeels ontvangen met het doel om een meisjeshostel (internaat) te bouwen.
Onze eigen kosten zoals bankkosten, bestuurskosten, contributies en kosten website, bedroegen € 531. Dat is nog geen 0,5% van onze inkomsten!

Verder willen wij nog het volgende melden:
Inmiddels zijn er 132 sponsors die betalen via de automatische incasso waartoe zij ons gemachtigd hebben. Wij zijn hier erg blij mee, omdat de administratieve last hierdoor sterk wordt verminderd. Wij zijn dan ook dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen, dat wij proberen niet te beschamen. Wij hopen dat de sponsors die nog geen incasso verstrekt hebben, dit alsnog zullen doen. Een mailtje aan ons secretariaat is voldoende om dit in gang te zetten.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006

ACTIVA

PASSIVA

VORDERINGEN

KAPITAAL VAN DE STICHTING

31.405

Nog te ontvangen sponsorbijdragen

859

Nog te ontvangen rente

263

1.122

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruitontvangen sponsorbijdragen

1.375

Nog af te dragen aan derden

675

LIQUIDE MIDDELEN

Nog te betalen kosten

119

Geldmiddelen

95.459

Nog te betalen kosten bank

7

Gereserveerd voor bouwprojecten

63.000

65.176

96.581

96.581

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006

FONDSENWERVING

BESTEDINGEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Besteed aan doelstelling

- Kindsponsoring

70.707

- t.b.v. kindsponsoring

70.755

- Extra ontv. bijdr. van sponsors

2.979

- t.b.v. kerstgiften

3.766

- Kerstgiften

5.068

- t.b.v. zomerkamp

5.039

- Collecten

1.093

- t.b.v. staff retreat

4.935

- Lijfrenteschenkingen

10.000

- t.b.v. ondersteuning VTI student

500

- Kwijtschelding lening

2.269

- t.b.v. widows' homes

2.400

- Giften en donaties

5.035

- t.b.v. overalls technische school

2.489

- Giften t.b.v. zomerkamp

6.845

- t.b.v. opleidingskosten staff

565

- Giften t.b.v. onderst. VTI student

500

- t.b.v. camera voor CCP

87

- Giften t.b.v. widows' homes

2.430

- t.b.v. kerstbonussen 2005

700

- Giften t.b.v. child headed homes

30

- t.b.v. kerstbonussen 2006

571

- Giften t.b.v. bestuursreizen

6.500

- t.b.v. bestuursreizen 2006

6.500

- Netto-resultaat verkopen

25

Afgedragen t.b.v. CCP-Uganda

98.307

Saldo

113.478

Kosten eigen fondsenwerving

Gereserveerd voor bouwprojecten

63.000

In- en verkoopkosten

- Kosten website / internet

153

- Contributies en abonnementen

22

Positief resultaat

23.746

- Bestuurskosten

59

(is toegevoegd aan het kapitaal van de stichting)

- Bankkosten

297

Saldo

531

TOTAAL

185.053

Kosten als percentage van 

baten uit eigen fondsenwerving

 0,47%

Totaal eigen fondsenwerving

112.947

Acties van derden

71.843

Beschikbaar uit fondsenwerving

184.790

Rentebaten

263

TOTAAL BESCHIKBAAR

185.053


De financiële afdeling
Harald Mikkelsen (Penningmeester)
John Fransen (financiële administratie)