Jaarverslag 2014 CCP Nederland1. Doelstelling

 

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kwetsbare kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, Christian Childcare Programme, met een eigen Ugandees bestuur en staf. Zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op hetzelfde of op aanverwante werkgebieden. 2. Inleiding

Tussen de partners CCP Nederland en CCP Uganda was in het verslagjaar intensief contact en overleg. Ondanks de gekrompen economie was de fondswerving nog steeds voldoende succesvol en kon CCP zich, zoals ook vorig jaar, steeds meer gaan richten op capaciteitsbouw naar binnen en naar buiten. Het bestuur vergaderde dit jaar 7 keer. 3. Samenstelling bestuur op 31 december 2014

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer           

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Corrie de Groot

- secretaris/ sponsoradministratie

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

John Fransen

- financiële administratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

Margriet Mikkelsen

- secretariaat en med. projecten

 

 

4. Activiteiten

4.1 Samenwerking
Zoals ieder jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:
• Hans van Bokkem Foundation
• Impulsis
• De Wilde Ganzen

4.2 Landbouwproject
CCP heeft 70 hectare landbouwgrond in eigendom in het district Bulambule. De opbrengst van de oogst wordt ieder jaar gebruikt voor de schoolmaaltijden en zo mogelijk extra inkomen voor CCP. Het gebied kampte in 2013 met hevige regenval gevolgd door lange periodes van droogte wat de landbouw niet ten goede kwam. In 2014 werd daarentegen een zeer goede oogst binnengehaald. De opbrengst bedroeg 95 ton mais.

4.3 Versterking organisatie
Er was intensief contact via mail en skype met het management van CCP Mbale. Het via Impulsis aangeboden Cqeps (Community Quality Education for Primary Schools) project om de kwaliteit van de scholen te verbeteren loopt nog steeds goed en er is een projectleider aangesteld om het project op te volgen en te. Er is overleg met de districts officer voor onderwijs. CCp heef tbezoek gehad van een vrijwilligster die heeft geholpen met de implementatie van het STAR model.

4.4 Financiën
Het jaar 2013 was een financieel gezond jaar. Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag over 2014.

4.5 Communicatie
In 2014 kwamen er 3 nieuwsbrieven uit. Deze werden digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors en belangstellenden. Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen. Inmiddels gebruiken CCP Nederland en CCP Uganda hetzelfde logo.
De website is in het Nederlands en Engels. Door interactieve schermen kunnen potentiële sponsors zelf het kind voorstellen dat ze willen gaan ondersteunen. Op
de website zijn de diverse activiteiten van CCP te zien via filmpjes.
Facebook heeft een speciale CCP pagina. Deze pagina wordt regelmatig onderhouden en vaak bezocht. Ook leidde de FB-pagina tot aanvragen voor geitenbonnen en giften voor het huisjesproject.

4.6 Sponsoradministratie
In december 2014 waren 278 kinderen in het programma met een betalende sponsor.
Enkele kinderen werden teruggeven door sponsors die het financieel niet meer konden.


5. Projecten

5.1 Kinderkamp
Zoals ieder jaar werd er ook in 2014 in december het kinderkamp georganiseerd. ‘s Middags waren er workshops over hygiëne, voedsel, relaties en HIV. Ieder jaar krijgen de kinderen een medische check en zo nodig kregen ze een medische behandeling. Het jeugdkamp werd ook dit jaar weer druk bezocht.

5.2 Kerstgift
Jaarlijks mogen de kinderen zelf een kerstcadeau uitkiezen. Ze konden kiezen tussen een matras, deken, lakens, schoenen, kleding of een schooltas. Zodoende kon ieder kiezen wat dringend nodig was.

5.3 Afgestudeerden
Dit jaar waren er weer gesponsorde studenten die afstudeerden. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. Een send-off package tijdens het jeugdkamp wordt aan de afgestudeerde sponsorkinderen meegegeven. Omdat de school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is kom je overal in Uganda de gediplomeerden tegen.

5.4 Geitenproject
Mensen kunnen door een gift van 10 of 15 of meer Euro een geitencadeaubon bij ons bestellen als een origineel verjaardagscadeautje. Met het geld kunnen wij weer een geselecteerd gezin een geit, varken, kippen of zaailingen geven, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden. De vrouwen wordt geleerd als groep samen te werken, te ondernemen en te sparen. Inmiddels zijn er 6 geselecteerde groepen van zo’n 12 vrouwen. Een beleidsplan is geschreven om de kwaliteit van het project te verbeteren.
Inmiddels heeft een van de vrouwengroepen een bok aangeschaft met het doel een betere geitensoort te kweken. De bok werd geleverd via de organisatie Joy. Dit project blijkt succesvol om de positie van weduwen structureel te verbeteren.

5.5 Huisvestingsproject 
In totaal zijn er in 2014 3 weduwen voor het huisjesproject geselecteerd. Realisatie start met hulp van Wilde Ganzen in 2015.

5.6 Samenwerking
CCP onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende gevallen extra te ondersteunen. In een enkel geval moest een kind elders ondergebracht worden wegen (drank)misbruik. Gelukkig kunnen de sociale medewerkers van CCP ook dan op afstand contact houden met die kinderen.

5.7 Bezoek aan Uganda
Het jaarlijkse bezoek van bestuursleden vond plaats in maart 2014. De lopende zaken met de Ugandese Programme Director James Kidulu en zijn stafleden werden doorgesproken worden. Ook vond de vergadering met verschillende bestuursleden en het Internationale Partnership Board plaats.