Jaarverslag 2013 CCP Nederland1. Doelstelling

 

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kwetsbare kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda. De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, Christian Childcare Programme, met een eigen Ugandees bestuur en staf. Zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op hetzelfde of op aanverwante werkgebieden. 2. Inleiding

Tussen de partners CCP Nederland en CCP Uganda was in het verslagjaar intensief contact en overleg. Ondanks de gekrompen economie was de fondswerving nog steeds voldoende succesvol en kon CCP zich, zoals ook vorig jaar, steeds meer gaan richten op capaciteitsbouw naar binnen en naar buiten. Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer. Een van de bestuursleden volgde de cursus Social Return on Investment bij Impulsis en 2 bestuursleden gaven een presentatie op een school in Nieuwerkerk aan den IJssel. 3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2013

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Christine Ouweneel

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:


John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - medische projecten, secretariaat


4. Activiteiten

4.1 Samenwerking
Ook dit jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:
• Stichting Hans van Bokkem Foundation
• Impulsis
• Stichting de Wilde Ganzen
• NCDO

4.2 Landbouwproject

CCP heeft 70 hectare landbouwgrond in eigendom in het district Bulambule. De opbrengst van de oogst wordt ieder jaar gebruikt voor de schoolmaaltijden en zo mogelijk extra inkomen voor CCP. Het gebied kampte in 2013 met hevige regenval gevolgd door lange periodes van droogte wat de landbouw niet ten goede kwam. Helaas was er ondanks 2 pogingen mais te planten toch onvoldoende opbrengst om in de behoeften te voorzien. De kanalen voor de afwatering, aanbevolen door de water engineer, zijn gegraven maar helaas bleek dit niet afdoende te zijn. In verband met de voedselnood door de droogte gevolgd door hoge voedselprijzendoor is er geld overgemaakt voor de aanschaf van een noodvoorraad voedsel.


4.3 Versterking organisatie

Er was intensief contact via mail en telefoon met het management van CCP Mbale. Het via Impulsis aangeboden Cqeps (Community Quality Education for Primary Schools) project om de kwaliteit van de scholen te verbeteren loopt nog steeds goed en er is een projectleider aangesteld om het project op te volgen en te begeleiden. CCP is benaderd om in een ander district mee te werken aan de verbetering van het onderwijs. Dit naar aanleiding van het succesvolle programma van CCP. Er is overleg met de districts officer voor onderwijs. Getracht wordt te gaan werken met het STAR model.

Inmiddels is er een leerlingenvolgsysteem aangeschaft om de voortgang van de studenten te kunnen volgen.

 

4.4 Financiën
Het jaar 2013 was een financieel gezond jaar. Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag over 2013.

4.5 Communicatie

In 2013 kwamen er 2 nieuwsbrieven uit. In februari, en in oktober werden deze digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors en belangstellenden. Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen. Inmiddels gebruiken CCP Nederland en CCP Uganda hetzelfde logo.

De website is in het Nederlands en Engels. Door interactieve schermen kunnen potentiële sponsors zelf het kind voorstellen dat ze willen gaan ondersteunen. Op de website zijn de diverse activiteiten van CCP te zien via filmpjes.

Facebook heeft een speciale CCP pagina. Deze pagina wordt regelmatig onderhouden en vaak bezocht. Ook leidde de FB-pagina tot aanvragen voor geitenbonnen en giften voor het huisjesproject.

 

4.6 Sponsoradministratie
In december 2013 waren 283 kinderen in het programma met een betalende sponsor. 4 kinderen werden teruggeven door sponsors die het financieel niet meer konden opbrengen en 10 kinderen staan eind 2013 op de wachtlijst.5. Projecten

5.1 Kinderkamp

Zoals ieder jaar werd er ook in 2013 in december het kinderkamp georganiseerd. ‘s Middags waren er workshops over hygiëne, voedsel, relaties en HIV. Ieder jaar krijgen de kinderen een medische check en zo nodig kregen ze een medische behandeling. Het jeugdkamp werd ook dit jaar weer druk bezocht.

 

5.2 Kerstgift

Jaarlijks mogen de kinderen zelf een kerstcadeau uitkiezen. Ze konden kiezen tussen een matras, deken, lakens, schoenen, kleding of een schooltas. Zodoende kon ieder kiezen wat dringend nodig was.

 

5.3 Afgestudeerden

Dit jaar waren er weer gesponsorde studenten die afstudeerden. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. Een send-off package tijdens het jeugdkamp wordt aan de afgestudeerde sponsorkinderen meegegeven. Omdat de school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is kom je overal in Uganda de gediplomeerden tegen.

 

5.4 Geitenproject

Mensen kunnen door een gift van 10 of 15 of meer Euro een geitencadeaubon bij ons bestellen als een origineel verjaardagscadeautje. Met het geld kunnen wij weer een geselecteerd gezin een geit, varken, kippen of zaailingen geven, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden. De vrouwen wordt geleerd als groep samen te werken, te ondernemen en te sparen. Inmiddels zijn er vier geselecteerde groepen van zo’n 12 vrouwen. Een beleidsplan is geschreven om de kwaliteit van het project te verbeteren. Inmiddels heeft een van de vrouwengroepen genoeg geld gespaard om een bok aan te schaffen met het doel een betere geitensoort te kweken. De bok werd geleverd via de organisatie Joy. Dit project blijkt succesvol om de positie van weduwen structureel te verbeteren.


5.5 Huisvestingsproject 
In totaal zijn er in 2013 6 huisjes gerealiseerd. Ook werden er latrines gebouwd.           
                                                                                                                                                 

5.6 Samenwerking

CCP onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende gevallen extra te ondersteunen. In een enkel geval moest een kind elders ondergebracht worden wegen (drank)misbruik. Gelukkig kunnen de sociale medewerkers van CCP ook dan op afstand contact houden met die kinderen.


5.7 Bezoek aan Uganda

Het jaarlijkse bezoek van bestuursleden is uitgesteld tot voorjaar 2014. De lopende zaken met de Ugandese Programme Director James Kidulu en zijn stafleden zal dan doorgesproken worden. Ook zal de vergadering met verschillende bestuursleden en het Internationale Partnership Board dan plaats vinden.