Jaarverslag 2009 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme weeskinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Er wordt zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.


2. Inleiding

Het jaar 2009 was een stabiel jaar, zonder grote hoogte- en dieptepunten. De nieuwe sociaal werkster, Betty Buyi is ingewerkt en onze contacten met haar liepen, zeker na de vergadering in december, steeds beter. CCP is een volwassen organisatie en richt zich naast de eigen organisatie ook op capaciteitsbouw naar buiten. Wat bouwprojecten betreft stond 2009 hoofdzakelijk in het teken van het realiseren van de laatste lokalen/workshops van de technische school en de bovenste etage op het hoofdgebouw. Verder stond het jaar ook in het teken van de fondswerving voor laatste fase meisjes hostel en de omheining hostel voor meisjes. In december brachten 5 bestuursleden weer een bezoek aan Uganda en werd o.a. ook het kinderkamp bezocht. Er was intensief contact tussen de partners in Nederland en Uganda.


3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2009

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2009 was het bestuur als volgt samengesteld:
 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Christine Ouweneel

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:


John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - medische projecten, secret. ondersteuning

 

4. Activiteiten


4.1 Samenwerking

In het verslagjaar werd in Nederland samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties: Stichting Hans van Bokkem Foundation en Impulsis. In de loop van het jaar werd ook de samenwerking met Stichting de Wilde Ganzen weer opgepakt en een projectvoorstel voor 2010 voorbereid.

4.2 Nieuwbouw
Dankzij de verdubbelingsactie van onze trouwe sponsors konden er 2 lokalen en 2 workshops gerealiseerd worden op Kumi close. Ook werd de nieuwe vleugel van het hoofdgebouw gerealiseerd en in gebruik genomen.

4.3 Farming and Feeding project
De eerste oogst van het aangekochte land werd binnengehaald. Een deel was voor de maaltijden op school en het andere deel werd verkocht en diende als inkomen voor CCP. Hierdoor kwamen fondsen beschikbaar voor de aankoop van zaden voor het nieuwe seizoen. Helaas viel de oogst tegen door de aanhoudende droogte in het begin van het jaar. Ten opzichte van de andere oogsten  in Oost Afrika zijn we niet ontevreden over de opbrengst in het eerste jaar. Door de aanhoudende droogte heerste er namelijk hongersnood in het gebied. Dankzij een speciale actie konden we ruim 6000 kg voedsel uitdelen aan 191 gezinnen waar 215 van onze kinderen wonen. Een totaal van 1260 mensen kon zo geholpen worden de honger te bestrijden.

4.4 Versterking organisatie
Er was intensief contact via mail en telefoon met het management van CCP Mbale. Dank zij een gift konden er studieboeken voor de technische school aangeschaft worden en ook dit jaar was het weer mogelijk een lerarentraining te organiseren, ditmaal voor basisschoolonderwijzers.

4.5 Website
Dit jaar is de nieuwe website in het Nederlands en Engels in gebruik genomen. Ook werden interactieve schermen toegevoegd waarmee potentiële sponsors zelf een kind kunnen voorstellen dat ze willen gaan ondersteunen.

4.6 Financiën
Het jaar 2009 was een financieel gezond jaar. Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag over 2009.

4.7 Communicatie
Het werk van CCP werd gepresenteerd op een school en op een afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Verder hield een Pannenkoek- en poffertjes restaurant een sponsoractie ten bate van CCP.
In 2009 kwamen er 2 nieuwsbrieven uit. In april en in september werd die verzonden naar alle sponsors en belangstellenden.
Twee keer per jaar proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief van de kinderen.


4.8 Sponsoradministratie
In december 2009 waren ca 290 kinderen in het programma met een betalende sponsor. Ruim 10 kinderen studeerden af in dat jaar. We waren dankbaar dat de meeste sponsors daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst.


5. Projecten

5.1 Kinderkamp
Het thema van 2009 was “Never give up”. Elke middag waren er workshops over hygiëne, voedsel, relaties en HIV en alle kinderen konden een verftekening  maken voor hun sponsor. Als afsluiting was er de laatste avond zang en drama.
Extra medische zorg kon gerealiseerd worden door een gift van een apotheek aan 4 HIV besmette kinderen en een aantal van hun verzorgers.
Door het bezoek van het Nederlands bestuur aan het jeugdkamp waren de bezoekers in staat heel veel sponsorkinderen te ontmoeten. Een totaal van 190 kinderen bezocht het jeugdkamp dit jaar.

 
5.2 Kerstgift
Alle kinderen kregen een matras en een uit Nederland meegenomen (totaal 150kg!) kinderbijbel of dagboekje in het Engels. Dit kwam in de plaats van de cadeautjes die de sponsors anders meegaven.


5.3 Afgestudeerden

Dit jaar behaalden 390 studenten hun diploma aan de scholen voor beroepsonderwijs, waarvan 8 gesponsorde kinderen. Onder de afgestudeerden waren er 138 die hun opleiding aan de technische school afgerond hebben. Onder hen zijn er 9 meisjes: 8 studeerden voor loodgieter en 1 voor elektricien. De afgestudeerde sponsorkinderen kregen een send-off package tijdens het jeugdkamp.


5.4 Home and income project

Dankzij een gulle gift konden we weer een huisje laten bouwen. Ditmaal voor een weduwe met 8 kinderen die in een bouwval woonde.


5.5 Project 'Geef een geit'
Dit project is nieuw gestart in 2009. Mensen kunnen door een gift van minimaal 15 euro te doen een geitencadeaubon bij ons bestellen, als een origineel verjaardagscadeautje. Met het geld kunnen wij weer een geselecteerd gezin een geit, varken, kippen of zaailingen cadeau geven. Voorwaarde is dat het gezin zelf een plan indient en in staat is dit uit te voeren.

5.6 Bezoek aan Uganda
In december 2009 brachten bestuursleden en medewerkers Fred en Lyda Meijer, Corrie de Groot en Harald en Margriet Mikkelsen een bezoek aan Uganda. De lopende zaken werden door Fred en Harald met de Ugandese Programme Director, James Kidulu, doorgesproken. Ook vond de jaarlijkse diplomering en de vergadering met verschillende stafleden en het Internationale Partnership Board plaats. Er werd verder nog een gezamenlijke Child Wellfare vergadering gehouden. Bijzonder was dat het kinderkamp een aantal dagen werd bijgewoond, dit gaf meer ruimte voor persoonlijk contact met de kinderen.