Jaarverslag 2008 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiële en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.

2. Inleiding

In het jaar 2008 lag de nadruk op fondsenwerving voor de financiering van de onder 4. genoemde projecten en het onderhouden van de contacten met onze achterban. Verder vond er geregeld overleg plaats tussen de Nederlandse CCP en de partners in het Zuiden. In de maand november bezocht een team van 5 mensen namens het bestuur het project in Uganda.

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2008

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2008 was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Annelies van der Maarl

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

 

John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster

 Margriet Mikkelsen      - waarnemend secretaris


In februari 2008 heeft Annelies van de Maarl aangegeven tijdelijk te willen stoppen met haar taak als secretaris vanwege tijdgebrek. Margriet Mikkelsen neemt deze taak gedurende deze periode van haar over. In oktober 2008 heeft Annelies van de Maarl definitief te kennen gegeven als bestuurslid te willen stoppen. We zijn dankbaar voor wat Annelies voor CCP heeft betekend.

4. Activiteiten

   4.1 Fondsenwerving


• Farming and Feeding Project
Eind december 2007 stopte de bijdrage van het Wereld voedsel programma aan CCP Uganda die de studenten dagelijks van een maaltijd voorzag. Om de studenten toch een maaltijd op school te kunnen bieden is er een stuk land gekocht van 40 ha. om zelf de groente, maïs, bonen etc. te verbouwen. Dit was mogelijk door twee particuliere sponsors (bedrijven) en de verdubbeling door Impulsis.

• Uitbreiding scholen
Dit is jaar is de nieuwe vleugel op de school in de stad Mbale in gebruik genomen. Ook de bouw hiervan kom plaatsvinden door de steun van een trouwe sponsor en de verdubbeling van Impulsis.
De laatste fase staat gepland voor 2010 en bestaat uit de bouw van nog drie lokalen op de eerste verdieping. Bij de technische school en het internaat werd dankzij de hulp van de Hans van Bokkem foundation een poort met fietsenstalling en portiersloge gerealiseerd.

• Versterking van de organisatie in het Zuiden
- CCP ontving bezoek van een PUM consultant met als doel de kwaliteit van het onderwijs van CCP te verhogen.
- De docenten ondergingen een teambuilding tijdens het kamp
- Er werd een training opgezet voor leraren uit de omgeving van Mbale


   4.2 Website
Er is dit jaar hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze nieuwe website is begin 2009 in zowel de Nederlandse als de Engelse taal beschikbaar gekomen.

   4.3 Financiën
Het jaar 2008 was een financieel gezond jaar. Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiële jaarverslag over 2008.

   4.4. Communicatie
In 2008 zijn 3 nieuwsbrieven verzonden naar alle sponsors en belangstellenden, in maart, juni en oktober. Verder werden verschillende scholen bezocht door bestuursleden en vrijwilligers om het werk van CCP te presenteren. Acties van scholen zorgden voor fondsen voor gereedschappen en andere lesrmaterialen.

   4.5 Sponsoradministratie
In december 2008 waren ca 280 kinderen in het programma met een betalende sponsor. De child welfare officer (maatschappelijk werkster) in Uganda, Lois Watulu, heeft een andere baan en verlaat CCP per 1 januari 2009. Zij wordt opgevolgd door Betty Buji die al vanaf 1998 als veldwerkster bij CCP betrokken is.

   4.6 Stedenband
Oktober 2008 is een kleine afvaardiging op bezoek geweest bij de wethouder o.a. externe betrekkingen in de gemeente Lansingerland om te spreken over een stedenband met de stad Mbale. Het heeft geresulteerd in het schrijven van een brief welke overhandigd is aan de loco-burgemeester van Mbale.

   4.7 PUM- Nederlandse seniorenexperts
Dhr. H. de Vries, gepensioneerd voormalig Hoofd ROC, heeft in november 2008 de VTI doorgelicht. Het doel van zijn bezoek was het opstellen van een verbeterplan waardoor de kwaliteit van onderwijs een positieve impuls heeft gekregen.

5. Projecten

   5.1 Kinderkamp
In januari 2008 is het kinderkamp gehouden voor alle sponsorkinderen. Dit kamp was gepland voor december 2007 maar kon door een uitbraak van het ebola virus toen niet door gaan. Er waren ongeveer 170 kinderen. Het thema was: “Het belang van hard werken”. Dit werd uitgewerkt door workshops, muziek, drama en bijbelstudies. Voor het eerst vond er een medische check plaats, gesponsord door een Nederlandse apotheek.

Rond de kerstperiode 2008 was er het jaarlijkse kinderkamp met als thema “Zoek eerst het koninkrijk van God”. Er waren maar liefst 210 kinderen en het kamp was wederom een groot succes. De kinderen genieten van het spelen met elkaar, de aandacht van de staf, de bijbelstudies en het lekkere eten. Ook kregen alle kinderen weer een medische check.
 
   5.2 Kerstgift
Alle kinderen ontvingen in 2008 een muskietennet en een paar schoenen. Tijdens het bezoek werd besloten deze actie te vergezellen van een instructie hoe om te gaan met deze netten.  Alle kinderen ondergingen een medische check. (een uitgebreid kampverslag is op aanvraag digitaal beschikbaar)

   5.3 Home and income project
In 2008 zijn er twee huisjes voor de allerarmsten gebouwd en officieel geopend door de families uit Nederland die dit gesponsord hebben. In de nieuwsbrief van oktober 2008 is hier een verslag over te lezen.

   5.4 Bezoek aan Uganda – diplomering
In november 2008 brachten bestuursleden en vrijwilligers Fred en Lyda Meijer, Corrie de Groot en Harald en Margriet Mikkelsen een bezoek aan Uganda. In de zomer bezocht een sponsorgezin CCP voor een bezoek aan hun sponsorkind. Ook werd door hen een huisje geopend dat gefinancierd werd uit de opbrengsten van hun huwelijksjubileum. In november brachten ook 6 sponsors een bezoek aan CCP en aan hun sponsorkinderen. Hiermee kwam het totale aantal bezoekers vanuit Nederland op 16. De bezoekers in november woonden de diplomering bij van 325 studenten in gezelschap van de Ugandese minister van Jeugdzaken. Fred en Harald hebben met de Ugandese Programme Director, James Kidulu, de lopende zaken doorgesproken en vergaderd met verschillende stafleden en het Internationale Partnership Board. Lyda, Corrie en Margriet bezochten 83 sponsorkinderen en brachten daarover verslag uit aan de sponsorouders. Ook werd er een gezamenlijke Child Wellfare vergadering gehouden.