FINANCIËN 2005

Transparantie is een woord dat veelvuldig wordt gebruikt op bestuursvergaderingen van stichting CCP. Graag een korte toelichting van onze financiën.

Heel kort samengevat bedroegen in 2005 de inkomsten uit eigen fondsenwerving € 89.484, terwijl door acties van derden (ten behoeve van nieuwe scholen) € 40.656 werd bijeengebracht. De kosten die wij moesten maken bedroegen € 758. Deze kosten betreffen o.a. bankkosten, kosten website en contributies, zoals de Kamer van Koophandel.
Ons streven is dat wij deze kosten zo laag mogelijk willen houden, zodat het ingekomen geld zoveel mogelijk ten goede komt aan de Ugandese kinderen.
Om dit te illustreren hebben wij onderstaand cirkeldiagram samengesteld, waarin de verhouding tussen de kosten en de inkomsten tot uitdrukking komt.

 

Hieronder vind u de balans per 31 december 2005 en de staat van baten en lasten over 2005 gepresenteerd wordt.

BALANS PER 31 DECEMBER 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORDERINGEN

 

 

 

KAPITAAL VAN DE STICHTING

 

7.659

Nog te ontvangen sponsorbijdragen

1.766

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen rente

35

 

 

 

 

 

 

 

1.801

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

 

 

lening o/g

 

2.269

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDE MIDDELEN

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen

 

12.229

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

 

 

Vooruitontvangen sponsorbijdragen

1.325

 

 

 

 

 

Reservering speciale projecten

1.750

 

 

 

 

 

Nog af te dragen van acties derden

1.000

 

 

 

 

 

Nog te betalen kosten bank

27

 

 

 

 

 

 

 

4.102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.030

 

 

 

14.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDSENWERVING

 

 

 

BESTEDINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten uit eigen fondsenwerving

 

 

 

Besteed aan doelstelling

 

 

- Kindsponsoring

61.280

 

 

Afgedragen aan CCP-Uganda

 

129.302

- Extra ontv. bijdr. van sponsors

2.859

 

 

 

 

 

- Kerstgiften

4.638

 

 

 

 

 

- Collecten

1.787

 

 

Positief resultaat 

 

55

- Giften tbv gereedschap school

9.424

 

 

(is toegevoegd aan het kapitaal)

 

- Giften en donaties

9.390

 

 

 

 

 

- Netto-resultaat verkopen

46

 

 

 

 

 

Saldo

 

89.424

 

TOTAAL

 

129.357

 

 

 

 

 

 

 

Kosten eigen fondsenwerving

 

 

 

 

 

 

- Kosten website / internet

143

 

 

 

 

 

- Contributies en abonnementen

140

 

 

 

 

 

- Kantoorkosten

59

 

 

 

 

 

- Bankkosten

391

 

 

 

 

 

- Diverse algemene kosten

25

 

 

 

 

 

Saldo

 

758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten als percentage van 

 

 

 

 

 

 

baten uit eigen fondsenwerving

0,85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen fondsenwerving

 

88.666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties van derden

 

40.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar uit fondsenwerving

 

129.322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentebaten

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL BESCHIKBAAR

 

129.357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De financiële afdeling
Harald Mikkelsen / John Fransen