FINANCIEN 2007

Het jaar 2007 mogen wij zien als een financieel gezond jaar. De sponsorgelden, giften en donaties brachten meer op dan wij hadden begroot, waardoor wij meer geld naar Uganda hebben kunnen sturen.
Uit eigen fondsenwerving kwam er €113.669 binnen. Dit is €191 meer dan in 2006. Ook de kosten hebben wij wederom weten te beperken.
De kosten, die we in Nederland maken, zijn al jaren beneden de 1% van de inkomsten. Ook in 2007 is dit het geval.
Reizen van bestuursleden naar Uganda worden ook niet uit de CCP middelen gefinancierd. Tegenvaller was dat de bouw van het meisjeshostel duurder was dan wij hadden begroot en dat de inkomsten van het schoolgeld in Uganda tegenvielen.
Hieronder vindt u de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007.

BALANS PER 31 DECEMBER 2007

 

 

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

 

KAPITAAL VAN DE STICHTING

 

18.048

Leningen u/g

 

 

17.000

 

 

 

 

 

 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

Leningen o/g

 

 

15.000

Vorderingen

 

 

 

 

Nog te ontvangen sponsorbijdragen

602

 

 

 

 

 

 

 

Nog te ontvangen rente

1.098

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

Vooruitbetaalde kosten

100

 

 

 

Vooruitontvangen sponsorbijdragen

1.550

 

 

1.800

Nog te betalen kosten bank

17

 

 

 

 

 

Gereserveerd voor bouwprojecten

20.000

 

 

Liquide middelen

21.567

Geldmiddelen

35.815

 

 

 

 

 

37.615

 

 

 

 

 

 

 

 

54.615

 

54.615

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

 

 

FONDSENWERVING

 

BESTEDINGEN

 

 

 

Baten uit eigen fondsenwerving

 

Besteed aan doelstelling

 

- Kindsponsoring

75.034

 

- t.b.v. kindsponsoring

85.451

 

- Extra ontv. bijdr. van sponsors

2.771

 

- t.b.v. kerstgiften

3.999

 

- Kerstgiften

6.315

 

- t.b.v. zomerkamp

5.009

 

- Collecten

54

 

- t.b.v. ondersteuning VTI student

500

 

- Lijfrenteschenkingen

10.000

 

- t.b.v. gereedschap techn. school

1.585

 

- Giften en donaties

9.186

 

- t.b.v. bouw hostel

14.790

 

- Giften t.b.v. zomerkamp

1.049

 

- t.b.v. kerstbonussen

671

 

- Giften t.b.v. onderst. VTI student

500

 

- t.b.v. bestuursreizen

6.784

 

- Giften t.b.v. huisjes v.d. armsten

1.250

 

Afgedragen t.b.v. CCP-Uganda

 

 

118.789

- Giften t.b.v. dekking kosten

391

 

 

 

 

- Giften t.b.v. bestuursreizen

6.910

 

 

 

 

- Netto-resultaat verkopen

209

 

Gereserveerd voor bouwprojecten

 

10.000

Saldo

 

113.669

 

 

 

 

 

Kosten eigen fondsenwerving

 

Negatief resultaat

 

-13.357

In- en verkoopkosten

 

(is in mindering gebracht op het kapitaal van de stichting)

- Kosten website / internet

143

 

 

- Reclamekosten

217

 

 

 

 

 

 

 

- Contributies en abonnementen

22

 

TOTAAL

 

115.432

- Notariskosten

119

 

 

 

 

 

 

 

- Kantoorkosten

55

 

 

- Bankkosten

339

 

 

- Kosten Paypal

25

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

 

920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten als percentage van 

 

 

baten uit eigen fondsenwerving

 0,81%

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen fondsenwerving

 

112.749

 

 

 

 

 

Acties van derden

 

1.585

 

 

 

 

 

Beschikbaar uit fondsenwerving

 

114.334

 

 

 

Rentebaten

 

1.098

 

 

 

TOTAAL BESCHIKBAAR

 

115.432

 

 

 

 

 


De financiële afdeling
Harald Mikkelsen (Penningmeester)
John Fransen (financiële administratie)