Jaarverslag 2006 CCP Nederland

1. Doelstelling

Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale ontwikkeling van Ugandese kansarme kinderen en jongeren. De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met fondsenwerving en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, het Christian Childcare Programme, met een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor kansarme kinderen.

2. Inleiding

Naast de gewone activiteiten betreffende de sponsoradministratie lag in 2006 de nadruk op de fondsenwerving voor de bouw van een hostel voor de studenten en extra lokalen bij het hoofdgebouw.

3. Samenstelling bestuur op 31 dec 2006

Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen

- penningmeester

Annelies van der Maarl

- secretaris

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid


Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:

John Fransen              

- financiele administratie

Corrie de Groot

- sponsoradministratie

Lyda Meijer

- projecten

Jiska Schultink

- public relations

Gertjan de Vogel

- webmaster


In 2006 is Marianne Groen teruggetreden als bestuurslid van CCP Nederland vanwege tijdgebrek door ander vrijwilligerswerk. We zijn dankbaar voor wat Marianne voor CCP heeft betekend.

4. Activiteiten

   4.1. fondsenwerving t.b.v. bouw hostel en nieuwe lokalen

Voor studenten van buiten de stad Mbale is het noodzakelijk om een hostel, een soort internaat, te bouwen. De reisafstanden zijn groot en het openbaar vervoer is te kostbaar om iedere dag op en neer te gaan. Bovendien zijn bestaande hostels niet onveilig voor met name meisjes.
In 2006 is een voorstel voorbereid en ingediend bij Edukans (nu Impulsis) voor de verdubbeling van een aantal grote giften. Tot onze vreugde is Edukans hiermee accoord gegaan en konden de voorbereidingen in Uganda verder worden getroffen.
De grond ervoor, naast de Technische school, was al aangekocht en de tekening lagen gereed.
Ook worden fondsen geworven voor het uitbreiden van de nieuwe school met een aantal lokalen. Een particuliere sponsor zal hiervan een groot deel voor zijn rekening nemen.

De technische school (gesponsord door de Hans van Bokkem foundation) zal verder worden uitgebreid. Dit jaar zijn hiervoor de tekeningen gemaakt en de begroting opgesteld. De bouw zal in 2007 plaatsvinden.

   4.2. Financien

Het percentage inkomsten uit Uganda is in 2006 verder gestegen ten opzichte van de inkomsten uit Nederland. Een positieve ontwikkeling want het doel is uiteindelijk om CCP Uganda zelfvoorzienend te maken.

Over lijfrente-schenkingen zijn afspraken gemaakt met notaris Wienen. De kosten zijn EUR 100 ex BTW voor een schenking. Met een dergelijke regeling behoeft de schenker geen belasting te betalen. CCP biedt aan de Eur 100 te betalen indien een sponsor EUR 500 of meer schenkt over een periode van 5 jaar.

Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het financiele jaarverslag over 2006.

   4.3. Communicatie

In 2006 zijn 2 nieuwsbrieven verzonden naar alle sponsors, in mei en december.

   4.4. Sponsoradministratie

In december 2006 waren ca. 260 kinderen in het sponsorprogramma. In Uganda is een nieuwe child worker gestart, Lois. De samenwerking met Nederland verloopt goed.

5. Projecten

   5.1. kinderkamp

Rond de kerst periode is een kinderkamp georganiseerd voor alle sponsorkinderen. 80% van hen ging daadwerkelijk mee, 195 kinderen. Het kamp was een groot succes. De kinderen hebben genoten van de aandacht van de staf, het spelen met elkaar, de bijbelstudies en het lekkere eten. Ook werd aandacht besteed aan hygiene, relaties, omgaan met armoede, etc.
Het kamp was gesponsord door een aantal kerken, te weten de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk, de Rehobothschool en de Gereformeerde kerk van Berkel en Rodenrijs.

   5.2 Widows homes

Tijdens het bezoek van het bestuur aan Uganda in 2005 stuiten zij op 2 schrijnende situaties: weduwen die met hun kinderen op straat waren gezet na het overlijden van hun man, en in een lemen hutje woonden. In de nieuwsbrieven is een oproep gedaan voor fondsen, wat heeft geresulteerd in een eenvoudige stenen woning voor beide gezinnen.

   5.3. kerstgift

Alle kinderen ontvingen in 2006 een deken en een lakenset.

6. Bezoek aan Uganda - diplomering

In november 2006 brachten bestuursleden Fred en Lyda Meijer en Corrie de Groot een bezoek aan Uganda. Zij woonden daar de diplomering bij van 170 studenten, waarbij wel 1000 gasten aanwezig waren. Fred Meijer heeft met de Ugandese Programme Director, James Kidulu, de lopende zaken doorgesproken en vergaderd met de staf en het Internationale Partnership Board. Lyda en Corrie bezochten 93 sponsorkinderen en brachten daarover verslag uit aan de sponsorouders.